Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EBAEI:n (Hautomakone.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos19.6.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

EBAEI (Y-tunnus 243889-8), Söderfjärdintie 51, 65410 Sundom
myynti@hautomakone.fi
0500 561529

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Krister Svanbäck
myynti@hautomakone.fi
0500 561529

3. Rekisterin nimi

EBAEI:n asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

– Henkilön suostumus: Henkilö hyväksyy tilatessaan tuotteita Hautomakone.fi -verkkokaupasta, että hänen tietojaan käytetään tilattujen tuotteiden toimittamiseen. Rekisteröitymällä asiakkaaksi, henkilö suostuu tietojen tallettamiseen EBAEI:n asiakasrekisteriin esim. jatko-ostosten helpottamiseksi ja ostohistorian tallentamiseksi. Lisätietoja: Toimitusehdot

– Rekisterin pitäjän oikeutettu etu: EBAEI katsoo asiakasrekisterin olevan tarpeellinen tilausten käsittelyn ja toimittamisen vuoksi ja takuutietojen ylläpitämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

Asiakassuhteiden ylläpito, asiakkaiden toistuvien ostojen helpottaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja tilaushistorian kautta takuutietojen ja mahdollisen avuntarjonnan mahdollistaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen yritys, mahdollisen yrityksen, yrityksen y-tunnus, katuosoite, postinumeto, paikkakunta, tilaushistoria ja ip-osoite, josta henkilö on verkkokauppaa käyttänyt. Tiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes asiakas ilmoittaa haluavansa tietonsa poistettavaksi EBAEI:n asiakasrekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaaisesti muitte tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tällaiset julkaisut ovat esim. asiakkaan itsensä sosiaaliseen mediaan lisäämät linkitykset EBAEI sivuille ja tuotteisiin.

Lisätietoja: Toimitusehdot

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä tai digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).